Chuyển đến nội dung chính

Report a Lost or Stolen Card Page

Báo cáo thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp

Nếu bạn bị mất Thẻ, bạn có thể khóa thẻ để tránh bị mất cắp trong khi tìm kiếm. Để khóa Thẻ của bạn, đăng nhập hoặc sử dụng Ứng dụng mạng tiền.¹

Nếu Thẻ của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp, hãy gọi ngay tới số 1-800-684-7051 (TTY: 1-800-684-7053) . Chúng tôi sẽ làm việc với bạn để hủy kích hoạt Thẻ của bạn và gửi thẻ thay thế. Có thể áp dụng phí (PDF).²

Để biết thêm thông tin, hãy xem lại Điều khoản và Phí hoặc Thỏa thuận của chủ thẻ (PDF).