ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

Report a Lost or Stolen Card Page

ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਕਾਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਾਗਿਨ ਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਮਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਪ.¹

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 1-800-684-7051 (ਟੀ.ਟੀ.ਵਾਈ: 1-800-684-7053) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੀਸਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (PDF).²

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ (PDF).