رفتن به محتوای اصلی

Report a Lost or Stolen Card Page

گزارش یک کارت گم شده یا دزدیده شده

اگر کارت خود را گم کردید، می توانید آن را قفل کنید تا در حین جستجوی آن از سرقت جلوگیری کنید. برای قفل کردن کارت، وارد شدن یا استفاده کنید اپلیکیشن شبکه پول.¹

اگر کارت شما گم یا دزدیده شد، فوراً با شماره 1-800-684-7051 (TTY: 1-800-684-7053) تماس بگیرید. ما با شما کار خواهیم کرد تا کارت شما را غیرفعال کنیم و جایگزینی برای آن ارسال کنیم. ممکن است هزینه ها اعمال شود (PDF).²

برای اطلاعات بیشتر، شرایط و هزینه ها یا قرارداد دارنده کارت (PDF).