Chuyển đến nội dung chính

Terms and Fees Page

Điều khoản và Phí

Xem và tải xuống thông tin về thẻ ghi nợ trả trước của bạn.
 • Biểu tượng kích hoạt thẻ ghi nợ
  Kích hoạt thẻ ghi nợ
  Cập nhật ngày 19 tháng 5 năm 2024
  Xem PDF
 • Biểu tượng Thỏa thuận Chủ thẻ
  Thỏa thuận của chủ thẻ
  Cập nhật ngày 21 tháng 1 năm 2024
  Xem PDF
 • Biểu tượng biểu phí
  Biểu phí
  Cập nhật ngày 21 tháng 1 năm 2024
  Xem PDF
 • Lịch trình số dư và giới hạn giao dịch
  Lịch trình số dư và giới hạn giao dịch
  Cập nhật ngày 21 tháng 1 năm 2024
  Xem PDF