រំលងទៅមាតិកាសំខាន់

FAQs Page

សំណួរគេសួរញឹកញាប់

នេះគឺជាចម្លើយចំពោះសំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬជាក់លាក់អំពីកាតរបស់អ្នក សូមមើលសម្ភារៈដែលនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ការងាររដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានផ្ញើមកអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចស្វែងរកចម្លើយចំពោះសំណួររបស់អ្នកខាងក្រោមបានទេ សូមទាក់ទងផ្នែកសេវាអតិថិជននៅ 1-800-684-7051.